Trade policy

Akuba Bilişim ve Ticaret HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Akuba Bilişim ve Ticaret Hosting Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır) , Akuba Bilişim ve Ticaret'in Kullanıcıya Akuba Bilişim ve Ticaret Hosting Hizmetinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Kullanıcı kullanım koşullarını koşulsuz şartsız kabul ettiğini ve sözleşmede bulunan bütün maddeleri okuyup eksiksiz bir şekilde anladığını beyan eder.

1. TARAFLAR

Akuba Bilişim ve Ticaret

Hizmet sağlayıcısı olarak sözleşmede hosting hizmetini ‘’kullanıcı’’ ya sağlamakla yükümlüdür. Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Akuba Bilişim ve Ticaret" olarak anılacaktır.

KULLANICI

Sözleşmenin bundan sonrasında “Kullanıcı” veya ‘’Müşteri’’ olarak anılacaktır.

İşbu sözleşme kapsamında Akuba Bilişim ve Ticaret ve Kullanıcı tek başlarına ‘’Taraf’’, birlikte ‘’Taraflar’’ olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu Sözleşme ile verilmesi kararlaştırılan hizmet karşılığında ilgili hizmet bedeline  ilişkin faturanın düzenlenmesini müteakip, Müşterinin  Akuba Bilişim ve Ticaret Hosting Hizmetini kullanmaya başlamasıyla Sözleşme yürürlüğe girer.  Sözleşme, Müşteri tarafından  ödemesi yapılmış hizmet periyodu içerisinde  ve 1 (bir) yıl süre geçerli olup, işbu  süre sonunda ödemesi yapılacak hizmet periyodu süresince  1 (bir) yıl süre ile  yenilenir. İlgili hizmet periyodu tamamlanmadan 15 gün önce  Müşteri tarafından yazılı bildirim yapılarak Sözleşme’nin yenilenmesinin istenmediğinin Akuba Bilişim ve Ticaret’ e bildirilmesi  halinde ise, ödemesi yapılmış hizmet periyodunun bitmesiyle  sözleşme kendiliğinden sona erer.

3. BİLDİRİMLER ve HİZMETLER

3.1. Akuba Bilişim ve Ticaret, Kullanıcı’ya yapacağı her türlü bildirim için Kullanıcı’nın bildirdiği yetkili e-posta adreslerini kullanacaktır. Bu adreslerin ilgili hizmet için Müşteri tarafından belirlenen yetkili kişilere ait ve geçerli adresler olması ile  güncel tutulması konusundaki sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri’nin hizmet yenileme dönemlerini bildiği kabulü ile; Müşteri, Akuba Bilişim ve Ticaret’in kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili e-posta bildirimlerinde oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan Akuba Bilişim ve Ticaret’in ağır ihmal ve kusurlu olması hali müstesna olmak üzere  Akuba Bilişim ve Ticaret’i sorumlu tutmayacağını kabul eder.

3.2. Taraflar, başvuru esnasında ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra  işbu Sözleşme’nin diğer Tarafına bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ederler.

3.3. Kullanıcı Barındırma veya Hosting hizmetine ilişkin satın alacağı çeşitli hizmetlere ilişkin olarak aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır;

Web Barındırma hizmeti satın alındığında, Kullanıcı sitesi bir veya daha fazla sunucuya yerleştirilir ve kaynaklar aynı sunucudaki birçok müşteri arasında paylaştırılır; ancak Kullanıcı Sitesi için benzersiz bir adres verilecektir (DNS).

Yönetilebilir Barındırma'yı satın alındığı takdirde kendi VPS'ine veya Ayrılmış Sunucusuna sahip olmanın tüm avantajlarına sahip olur, ancak kontrol panelinin kurulumu, güncelleme döngüleri ve yedeklemeler de dahil olmak üzere sunucuyu Kullanıcı için Akuba Bilişim ve Ticaret yönetir.

Barındırma Taşıma Hizmeti ; Alan adın Akuba Bilişim ve Ticaret nca kaydedilmiş ve alan adıyla ilişkili web barındırma hizmeti bir üçüncü tarafça sağlanıyorsa, Kullanıcının talebi üzerine, alan adı için barındırmayı Akuba Bilişim ve Ticaret hizmetine taşınması konusunda Kullanıcıya takdir kendinde olmak üzere yardımcı olabilir.  Barındırma Taşıma hizmetleri, ücretsiz olarak sunulacak ve Barındırma Taşıma işleminin tamamlanması için gereken kullanılabilirlik, olanaklar veya zaman açısından herhangi bir taahhüt de verilmeyecektir.  Her bir barındırma şirketi farklı şekilde yapılandırılır ve aynı barındırma platformlarının, verileri uyumsuz veya özel bir biçimde kaydetmesi üçüncü taraf bir barındırıcıdan veri transferi konusunda Akuba Bilişim ve Ticaret tarafınca yardımcı olunmasına neden olur. Bir Barındırma Taşıma işleminde sonra yeni konumuna taşınan içeriğin işlevselliğini ve doğruluğunu incelemek yalnızca Kullanıcı sorumluluğundadır. Bir Barındırma Taşıma işlemiyle bağlantılı olarak web sitesi yedeklemesi veya arşivlemesi Akuba Bilişim ve Ticaret tarafınca gerçekleştirilmez ve hiçbir verinin kaybolmadığından emin olmak için üçüncü tarafça barındırılan web sitesini yedeklenmemesi durumunda oluşacak kayıplardan dolayı hizmet sağlayıcısı sorumluluk kabul etmeyecektir. Kullanıcı, taşıma süreci boyunca web sitesinde herhangi bir değişiklik veya revizyon yapılmayacağını kabul eder. 

Kullanıcı, Barındırma Taşınmasını talep ederek, üçüncü taraf barındırma hesabına erişim izni verme yetkisine sahip olunduğunu, verileri üçüncü taraf barındırıcısına geçirmesine izin verdiğini beyan ve garanti eder. Ayrıca Üçüncü taraf barındırma hesabı ile ilgili yalnızca sözleşmeye ve güvene dayanan sorumluluğu sürdürdüğünü kabul eder.  Barındırma Geçişi ile ilgili web sitesi çözünürlüğündeki gecikmelerden veya veri kaybından Akuba Bilişim ve Ticaret sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.  Barındırma Geçişi 10 GB veriye veya 100.000'den fazla dosyaya sahip web siteleri için kullanılamaz.    

4. YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Akuba Bilişim ve Ticaret, Kullanıcı’ya Sözleşmenin 16.1 maddesinde belirlenen band genişliği kadar internet erişimini sağlayacaktır.

4.2. Müşterinin, devreye alacağı sanal sunucular ile ilgili gerekli bilgileri Akuba Bilişim ve Ticaret’a bildirmesi durumunda Akuba Bilişim ve Ticaret, bildirilen her bir sunucunun trafiğini web üzerinden sürekli gözlemleyebileceği güvenli bir adres ve bu adrese erişimi için gerekli kullanıcı adı ve parolayı Müşteri’ye verecektir. Müşteri’ye ait parola, kullanıcı adı ve adres gibi bilgilerin saklanması ve gizliliği hususunda Akuba Bilişim ve Ticaret, çalışanlarını bilgilendirecektir.

4.3. Akuba Bilişim ve Ticaret, internet erişim hizmeti için yıllık %99.8 servis sürekliliğini taahhüt etmektedir. Servis sürekliliği ölçümünde Akuba Bilişim ve Ticaret Ağ izleme merkezi raporları esas alınacaktır.

4.4. Akuba Bilişim ve Ticaret Hosting ortamının sağlandığı fiziksel makinalarda meydana gelebilecek donanım ve yazılım kaynaklı problemlerin giderilmesi Akuba Bilişim ve Ticaret’un sorumluluğundadır. Akuba Bilişim ve Ticaret, donanım ve yazılımdan kaynaklı problemleri kendisine bildirildiği andan itibaren iş saatleri içinde olmak üzere makul bir süre içerisinde giderecektir.

4.5. Akuba Bilişim ve Ticaret, Müşteri’ye Akuba Bilişim ve Ticaret Hosting hizmeti kapsamında sunmuş olduğu kontrol panelinin kullanımı için gerekli desteği çağrı merkezi üzerinden sunacaktır.

4.6. Akuba Bilişim ve Ticaret, işbu sözleşme kapsamında  sunduğu  hizmetlerle ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,  marka, patent, tasarım, faydalı model vb. sınai mülkiyete konu hakları düzenleyen KHK’lar ile diğer ilgili yasa ve sair mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını işbu sözleşme ile kabul ve beyan eder.

 

4.8.  Akuba Bilişim ve Ticaret, Müşteri’nin kullanımına tahsis ettiği yazılımların 3. Kişilerin telif haklarına tecavüz teşkil etmediğini, gerekli izinler alındığını, tüm haklarının ve lisanslarının kendilerine ait olduğunu ve yasal mevzuata uygun olduğunu,  lisanssız ve yasal olmayan yazılım kullanması durumunda  Müşteri’ nin  uğrayacağı her türlü maddi hasar ile zarar ve  ziyanı görevli ve yetkili mahkeme tarafından hükmedilen tutarda ve kusuru oranında Müşteri’ ye  nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Müşteri’ ye ait her türlü bilgi ve veri yerel ve yasal mevzuata uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair kanun ve uluslararasın düzenlemelere uygun olarak korunacaktır.

5. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Akuba Bilişim ve Ticaret, Müşteri’nin sunucularına Internet üzerinden gelebilecek saldırılardan ve bunların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2. Paket içeriğinde belirtilen internet band genişliğinin kararlı olarak aşılması durumunda, takip eden aylarda güncel ücretler üzerinden Müşteri’ye ek trafik bedeli üzerinden faturalama yapılacaktır. Kullanılan trafik ölçümünde Akuba Bilişim ve Ticaret internet band genişliği kullanım raporları esas alınacaktır.

5.3. Akuba Bilişim ve Ticaret Hosting hizmeti kapsamında sanal sunucuların yaratılması, işletim sisteminin kurulumu, yedeklenmesi, güvenlik güncellemesi gibi hizmetlerin yönetiminin tamamı Müşteri’nin sorumluluğundadır.

5.4. Müşteri, kullanmakta olduğu mevcut hizmetlerinden daha düşük ücretli hizmetlere geçiş yapması durumunda, oluşan ücret farkının ilgili faturalama dönemine istinaden iadesi talebinde bulunamaz. Yeni ücretlendirme takip eden ay itibari ile devreye girecektir.

5.6. Müşteri, Akuba Bilişim ve Ticaret’in kendi kullanımına tahsis ettiği yazılımlar dışında sunucularının üzerindeki her türlü yazılımın lisanslı olduğunu ve lisanssız yazılım kullanmasından dolayı Akuba Bilişim ve Ticaret’in uğrayacağı  görevli ve yetkili mahkeme tarafından hükmedilen doğrudan  zararı  Akuba Bilişim ve Ticaret’ e kusuru oranında nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.7. Müşteri Akuba Bilişim ve Ticaret’in web sayfasında yayınlamış olduğu “Servis Kullanım Şartları” nı kabul ettiğini beyan eder.

5.8. Müşteri, Akuba Bilişim ve Ticaret Hosting kapsamında almış olduğu her bir sanal sunucu başına maksimum aşağıdaki limitler kapsamında yükseltim yapılabilir:

Maksimum 4 Sanal Çekirdek / Maksimum 64 GB RAM / Maksimum 12 Ethernet Kartı (NIC)

5.9. Müşteri, Microsoft ürünlerini kullanması durumunda aşağıda belirtilen maddeleri kabul eder:

(a) Müşteri kullandığı yazılım ürünlerinde veya yazılım ürünlerinin kullanımı esnasında görüntülenen Copyright, ticari tescilli marka veya benzeri ticari haklara ait ifadeleri değiştiremez veya yok edemez.

(b) Kanunlarda ve bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışında, yazılım ürünlerinde “ters mühendislik” (reverse engineering), “kaynak koda dönüştürme” (decompile) işlemi yapılamaz veya herhangi bir çözümleme işlemine tabi tutulamaz.

(c) Müşterinin, yazılımların kullanımı esnasında oluşabilecek direkt ve dolaylı zararlarında Microsoft Corporation ve bağlı kurumlarından talep edeceği tazmin hakkı, bu kurumların kanunda belirtilen sorumlulukları ile sınırlıdır. Müşteri, bu anlamda, Microsoft ve bağlı kurumlarından kanunda belirtilen garanti kapsamı dışında herhangi bir hak veya zarar tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

 

6. ÜCRETLER VE ÖDEME

6.1. Müşteri Akuba Bilişim ve Ticaret’ten almış olduğu her türlü hizmet’in ödemesini, Akuba Bilişim ve Ticaret’in hizmet başlangıcında kendisine düzenleyeceği fatura tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Akuba Bilişim ve Ticaret’in banka hesaplarına havale veya kredi kartı talimatı (mail order) ile yapacaktır. Müşteri yapması gereken ödemelerde gerçekleşebilecek gecikmelerden dolayı yaşanan aksaklıklardan Akuba Bilişim ve Ticaret’in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

6.2. Müşteri, Akuba Bilişim ve Ticaret Hosting Hizmeti ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında düzenlenen faturanın tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde peşin olarak bir defada tahsil edilecektir. Hizmet faturaları Müşteri’nin bildirdiği adrese posta yolu ile gönderilecektir.

6.3. Akuba Bilişim ve Ticaret, servis ücretlerini, Müşteri’ye Sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Akuba Bilişim ve Ticaret her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Akuba Bilişim ve Ticaret web sitesi ve/veya e-posta yolu ile Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri’nin Akuba Bilişim ve Ticaret servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

        6.4  İşbu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura(lar) Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından MÜŞTERİ’ye iadeli taahhütlü posta, kurye veya kargo yolu ile gönderilir. Vergi mükellefi olmayan MÜŞTERİ ile e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefi MÜŞTERİ’nin, işbu Sözleşme’nin sonunda bulunan kısımda faturaların Elektronik ortamda gönderilmesi hususunda onaylarını vermesi ile MÜŞTERİ’ye faturalar e-posta yolu ile gönderilecek ve fiziki olarak fatura gönderilmeyecektir.

o  E-Arşiv uygulaması kapsamında işbu Sözleşme’de belirttiğim e-posta adresime Elektronik Ortamda fatura almayı kabul ediyorum.

o  E-Arşiv uygulaması kapsamında Elektronik Ortamda fatura almayı kabul etmiyorum.

7. MÜŞTERİ’NİN FESİH HAKKI

7.1. Müşteri Sözleşme’yi, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Akuba Bilişim ve Ticaret'e yapacağı yazılı  bildirim (faks çekerek, yetkili e-posta adresinden e-posta göndererek veya http://destek.Akuba Bilişim ve Ticaret.net.tr adresinden kayıt açarak) yolu ile  ve sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda Akuba Bilişim ve Ticaret, Müşteri’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Ancak bu durumda Müşteri Akuba Bilişim ve Ticaret’ten hizmet almayacağı servis dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşme’nin sona erdiği tarihte, Müşteri Akuba Bilişim ve Ticaret'e olan borçlarını ödemekle yükümlüdür. Sözleşme’nin Müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, Akuba Bilişim ve Ticaret'te bulundurulan ve Müşteri’ye ait olan   ticari nitelikte olsun veya olmasın her türlü kayıt,bilgi,veri  kesin suretle  silinecek, her türlü evrak herhangi bir kopyası alınmadan Müşteri’ye teslim edilecektir.

7.2. Müşteri, Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Akuba Bilişim ve Ticaret'e tahsilat için bildirdiği (eğer bir kredi kartı bilgisi bildirdi ise) kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Akuba Bilişim ve Ticaret'e iletecektir.

7.3. Akuba Bilişim ve Ticaret’ in işbu Sözleşme’den ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve zamanında  yerine getirmemesi nedeniyle  Müşteri, Sözleşme’yi madde 7.1 ‘de belirtilen sürelere  tabi olmadan, her zaman fesih hakkına sahiptir. İşbu fesih nedeniyle Akuba Bilişim ve Ticaret, Müşteri’ den herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Akuba Bilişim ve Ticaret'İN SINIRLI SORUMLULUĞU

Akuba Bilişim ve Ticaret, müşteri’ye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, Akuba Bilişim ve Ticaret servislerin müşteri’nin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını garanti etmez. Müşteri’nin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Akuba Bilişim ve Ticaret 'in sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir. Akuba Bilişim ve Ticaret’ in ağır ihmali neticesinde oluşacak zararın bedeli sağlanan servislerin toplam bedelini geçse  dahi işbu zarar Akuba Bilişim ve Ticaret tarafından karşılanacaktır.


10.  TARAFLARIN HAKLARININ DEVRİ

 Taraflar, , işbu Sözleşme kapsamındaki sağlayacakları ve alacakları hizmeti karşı Tarafın  yazılı onayını almadan üçüncü şahıs ve kurumlara devredemez. Böyle bir devir işleminin gerçekleşmesi durumunda, diğer Taraf,  Sözleşmeyi dilediği an, herhangi bir  ifa yükümlülüğü bulunmadan sonlandırabilir.

11. Akuba Bilişim ve Ticaret’İN FESİH HAKKI

Akuba Bilişim ve Ticaret, Müşteri’ye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu Sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin Akuba Bilişim ve Ticaret'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, Müşteri’ye iade edilir. Müşteri’nin bu Sözleşme’de veya Akuba Bilişim ve Ticaret Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Akuba Bilişim ve Ticaret, Müşteri’ye sağlanan servisleri  ve Sözleşme’yi  önceden yazılı bildirimde bulunarak sonlandırabilir. Müşteri’den gerekli ödemelerin işbu Sözleşme ile kararlaştırılan süre ve şekildealınamaması durumunda, Akuba Bilişim ve Ticaret Sözleşme’yi sonlandırabilir.

12.KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

 Müşteri, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, yürürlükteki "Akuba Bilişim ve Ticaret Kullanım Koşulları"nı kabul etmiştir. “Akuba Bilişim ve Ticaret Kullanım Koşulları”nın geçerli hali, Akuba Bilişim ve Ticaret'in http://www.acubasoft.com.tr adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.

13. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşteri’nin başvurusu esnasında onayladığı işbu Sözleşme’de zaman içerisinde  yapılacak değişiklikler her iki Tarafın da  yetkililerinin verdiği yazılı onay ile mümkündür. Sözleşmede yapılması istenen değişiklik önerileri Müşteri’ nin işbu sözleşmeyi yapma amacına aykırılık teşkil ederse, Müşteri, sözleşmeyi sona erdirme talebini yazılı olarak  Akuba Bilişim ve Ticaret’ e bildirecek ve bildirimin akabindeki 15. gün sonunda sözleşme tüm hüküm ve koşulları ile kendiliğinden sona erecektir.

14.GİZLİLİK

Gizli Bilgi; Tarafların  üçüncü şahısların bilmesini istemedikleri, alenileşmemiş, gizli kalmasında  fayda gördükleri  personel, mali, vb, bilgilerden mahiyeti itibariyle gizli olan firma bilgileridir. Taraflar, birbirlerine ait “Gizli Bilgi’nin” bilgi almaya yetkili resmi kuruluşlar hariç üçüncü kişilere ifşa yasağına tabi olduğunu, hiçbir gerekçe ile bu bilgileri üçüncü şahıslara vermemeyi, ifşa edilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı, bu yükümlülüklere gerek kendi personelinin gerekse sair ilgili kişilerin de uymasını sağlamayı; Gizli Bilgi’yi kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı surette üçüncü kişilerin (kişi, kurum, kuruluş, firma, şirket vb.) bilgisine ve kullanmasına sunmamayı, ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir.  

Akuba Bilişim ve Ticaret, sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak Müşteri’ye durumu bildirmekle yükümlüdür. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış Müşteri, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları Akuba Bilişim ve Ticaret’e ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini Akuba Bilişim ve Ticaret’ten talep etme hakkına sahiptir.

Bu madde hükümleri Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sona ermesi veya feshi halinde dahi Taraflar arasında bağımsız bir taahhüt olarak geçerli kalmaya devam eder.

15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.